ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Prémium - Ablak Kft., mint szolgáltató (“szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.premium-ablak.hu weblapon és aldomainjein létesített webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF-et és az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, azok minden pontjával egyetért és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.         Általános rendelkezések

1.1.      A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:                 Prémium - Ablak Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye:         7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.

A szolgáltató postai címe:      7400 Kaposvár, Vásártéri utca 2.

A szolgáltató e-mail címe:      info@premium-ablak.hu

A szolgáltató telefonszáma:   ……………………………………….

Nyilvántartási száma:             Cg,14-09-310073

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:                              12441978-2-14

Bankszámlaszám:                   ……………………………………….

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken áll a szolgáltató a felhasználó rendelkezésére.

1.2.      Jelen ÁSZF a szolgáltató és a felhasználó közötti szerződés részét képezi, melyet a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.  A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltató magatartási kódexhez nem csatlakozott, az ÁSZF magatartási-etikai kódexre nem utal.

1.3.      A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF-et betartja és valamennyi felhasználójával szemben egységesen ezeket a feltételek alkalmazza.

1.4.      A szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az ÁSZF-et a szolgáltatás igénybe vétele előtt megismerhesse és elfogadhassa. A felhasználó csak az ÁSZF elfogadásával jogosult a webáruház használatára és azon megrendelés leadására, a szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződéskötésre. A felhasználó a webáruház használatával, a regisztrációval, a megrendelés elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket,

A felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást annak megfelelően használja és a feltételeket magára nézve kötelező erejűnek tekinti.

1.5.      Jelen ÁSZF 2021. ………………….. napjától kezdődően annak visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a webáruház felületén való előzetes tájékoztatás mellett egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF rendelkezéseit annak hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, a korábbi szerződésekre a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a webáruház weboldaláról letölthető.

1.6.      Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

1.7.      Amennyiben szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

1.8.      A felhasználó adatainak a kezeléséről a szolgáltató Adatvédelmi szabályzata tartalmaz rendelkezéseket, amely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az Adatvédelmi szabályzat ezen a linken érhető el: <link>

1.9.      Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, a fogyasztóvédelemről szóló  illetőleg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

1.10.    Jelen ÁSZF hatálya szolgáltató weblapján www.premium-ablak.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki, folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: <link>

2.         A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1.      A szolgáltató kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A webáruházban a szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, méreteit és a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

2.2.      A megjelenített termékek online, e-mailben, telefonon vagy személyesen rendelhetők meg, de információkérésre telefonon, e-mailben és személyesen a szolgáltató székhelyén is van lehetőség.

2.3.      A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a megjelenő termékek kizárólag az adott nyílászárót jelentik és nem tartalmazzák a beépítéséhez szükséges segédanyagokat.

2.4.      A szolgáltató az eladásra kínált termékek mellett megjeleníti annak árát. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A terméket annak megóvására alkalmas, gyári csomagolásban forgalmazza a szolgáltató, azonban a fuvarozás során keletkező sérülésekért – figyelemmel arra, hogy a szolgáltató kiszállítást csak kivételesen, egyedi igény esetén vállal – a szolgáltató felelősséget nem vállal.

            Amelyik honlapon található termékre nézve ár nincs megjelölve, az az adott időpontban nincs raktáron a szolgáltatónál, a webáruházon keresztül nem rendelhető. E-mailben vagy telefonon tett érdeklődésre azonban a szolgáltató tájékoztatást nyújt a termékről és annak beszerzéséről.

2.5.      Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a webáruház felületén, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a felhasználó további jogkövetkezmények nélkül elállhat vásárlási szándékától. A hibás ár feltűnő értékaránytalanságot eredményez és az ilyen áron mellett kötött szerződés érvénytelen.

2.6.      A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendeléseket a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a felhasználó részére.

2.7.      Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a szolgáltató teljes körűen tájékoztatja felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.  Az egyes termékek akciós jellegét és árát a szolgáltató az adott termék adatlapján jeleníti meg.

3.         A megrendelés menete

3.1.      A megrendelés leadás

3.1.1.   A megrendelések leadása a webáruházban elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges a webáruház weboldalán. Az elektronikus úton tett rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználó részére.

A szolgáltató emellett kezeli az e-mailben, telefonon és személyesen érkező megrendeléseket is. Az érkező rendeléseket a szolgáltató rögzíti és megrendelés esetén a tájékoztatást írásban is megküldi a felhasználó részére.

            A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a rendelés nem egyértelmű, úgy e-mailben vagy telefonon megkeresse a felhasználót a rendelés pontosítása érdekében.

3.1.2.   A webáruház tartalmának bármely része elérhető bárki számára regisztráció nélkül és maga a vásárlás sem regisztrációhoz kötött.

3.1.3.   A megrendelés során a Felhasználónak a következő adatokat kell kötelezően megadnia a szolgáltató részére:

név,

e-mail cím,

számlázási cím,

telefonszám.

A felhasználó esetlegesen szállítási címet is megadhat, de ez esetben külön egyeztetnie kell személyesen, e-mailben vagy telefonon a kiszállítás részleteiről. A felhasználó kijelenti, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

3.1.4.   A felhasználónak a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt termékeknél előbb ki kell választania a termék jellemzőit (méretek, nyitási irány), majd a kosarába kell helyeznie, amit a kiválasztott termék mellett elhelyezett „Kosárba" gombra kattintva tehet meg. A felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

A felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát. A kosárból az egyes elemeket törölheti vagy bármikor módosíthatja a kosár tartalmát.

A kosárba több termék is elhelyezhető. Amennyiben a felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a felhasználó ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékeket. A felhasználó a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

3.1.5.   A kosár tartalmának megvásárlásához a „Megrendelés” oldalon szereplő adatlapot a felhasználónak ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni a szolgáltató részére. Az adatlapon a felhasználónak meg kell adnia a 3.1.3. pontban megjelölt adatait, valamint ki kell választania a fizetési módot. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez. A „Megrendelés összesítése” gombra kattintva a kosárban a rendelés összegétől függően a rendszer automatikusan kiszámolja a rendelés értékét és a fizetendő előleg összegét.

3.1.6.   A felhasználónak a megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az ÁSZF-et illetve az Adatkezelési szabályzatot - az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával - ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

3.1.7.   Az adatok megadását követően a kosár tartalma, a számlázási adatok ellenőrzését követően a felhasználó „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését a szolgáltatónak.

3.1.8.   A szolgáltató lehetővé teszi a megrendelés során az adatbeviteli hibák javítását. A felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

3.1.9.   A szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó a rendelés kapcsán e-mailben, telefonon vagy személyes is egyeztessen a szolgáltatóval.

3.2.      A megrendelés visszaigazolása

3.2.1.   A szolgáltató köteles a felhasználó megrendelésének megérkezését a felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés értékét, a fizetendő előleg összegét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést annak jellemzőivel és darabszámot, valamint a felhasználó adatait. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a felhasználó rossz e-mail címet adott, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.2.2.   A megrendelések feldolgozása munkanapokon, munkaidőben (9:00-16:00 között) történik. Amennyiben a szolgáltató a feldolgozás során észleli, hogy a webáruházban hiba vagy hiányosság lépett fel a termékeknél vagy az áraknál, a szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a felhasználót az új adatokról. A felhasználó ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.2.3.   A szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. A megrendelés teljesítésének a feltétele, hogy a felhasználó a visszaigazolásban jelzett előleg összegét 8 (nyolc) napon belül megfizesse a szolgáltató részére.

3.2.4.   Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított legfeljebb 30 (harminc) nap. Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a szolgáltató a felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3.2.5.   Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint felhasználó által esetlegesen fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. A visszautalással kapcsolatban a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.         Fizetési módok

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

A felhasználó a termék árából a szolgáltató visszaigazolásában szereplő előleg összegét annak közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül tartozik megfizetni a szolgáltatónak. Az előleg összegét személyesen vagy banki átutalással teljesítheti szolgáltató 1.1. pontban megjelölt bankszámlájára. Amennyiben az előleg megfizetésével a felhasználó elmarad, a szolgáltató jogosult törölni a rendelést.

A felhasználó a megrendelés végösszegét az alábbi módokon egyenlítheti ki:

a szolgáltató bankszámlájára történő előre utalással, vagy

személyes átvétel esetén készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel.  

Előre utalás esetén a felhasználó a megrendelés végösszegét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlaszámra vállalja átutalni az előleg átutalását követő 8 (nyolc) napon belül. Ha a felhasználó átutalás helyett befizetést teljesít a szolgáltató bankszámlájára, annak költségét a felhasználó tartozik viselni a megrendelés végösszegén felül és azt nem háríthatja át a szolgáltatóra. A terméket a szolgáltató a megrendelés végösszegének a bankszámláján történő jóváírását követően adja át a felhasználónak.

Személyes átvétel esetén lehetőség van a vételár készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel történő kiegyenlítésére. Ez esetben a felhasználó a termék vételárát annak átvételekor a felhasználó közvetlenül fizeti meg a szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a felhasználó a fizetést követően jogosult.

4.6.      A szolgáltató a vételár megfizetéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki, melyet a vásárlás igazolására a felhasználó részére a termékkel együtt ad át.

5.         Szállítási feltételek

5.1.      A szolgáltató által alkalmazott szállítási módok: 

személyes átvétel

egyedi egyeztetés alapján házhozszállítás

A személyes átvétel

5.2.1.   Személyes átvételre a szolgáltató 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2. szám alatti üzlethelyiségében van lehetőség.

Házhozszállítás

A szolgáltató kizárólag egyedi megrendelés és előzetes egyeztetés alapján biztosít a házhozszállítást. A házhozszállítás lehetőségét a weboldal nem biztosítja. A szállítási díjak az egyes megrendeléseknél egyedileg kerülnek megállapításra, bruttó összegben. A szállítási díjak bruttó összegben kerültek meghatározásra.

5.4.      Átvétel általános szabályai

A terméket az előleg beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napig tartja a szolgáltató a megrendelő rendelkezésére. Amennyiben ezen időszakon belül a megrendelő a terméket nem veszi át vagy nem egyeztet más időpontot az átvételre, úgy a szolgáltató jogosult a megrendelést törölni és a befizetett előleget a felhasználó elveszti.

Amennyiben a személyes átvétel során észleli a felhasználó, hogy téves méreteket vagy termékjellemzőket adott meg, cseredíj ellenében jogosult másik termék vásárlására, feltéve, ha a megfelelő termék raktáron van.

5.5.      A küldemény átvétele

5.5.1.   A felhasználó a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén az átvételi elismervényt aláírni. A szabályszerűen kiállított átvételi elismervény az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a termék és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

5.5.2.   A termék átvételekor a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén a felhasználó köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A felhasználó az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a szolgáltatóval közölni.

5.5.3.   A szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha termék a felhasználó által történő elszállítása vagy a felhasználó megbízásából eljáró személy által történő kiszállítása során szenved sérülést.

5.5.4.   Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a felhasználó érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó költségek, károk kivétel nélkül a felhasználó terhére esnek, és a szolgáltató ezekért sem a felhasználó, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

5.5.5.   Amennyiben a rendelés átvételét felhasználó indokolatlanul megtagadja, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott felhasználó további megrendeléseinek a teljesítését megtagadja, valamint az esetlegesen időközben leadott megrendeléseit törölje.

6.         Az Elállás joga és gyakorlásának menete

6.1.      A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti, vagy személyesen visszahozhatja a szolgáltatónak a megrendelt terméket. A felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatminta jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében is elérhető.

6.2.      Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. A felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát. 

6.3.      A felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából azzal, hogy a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre az elállási jog kiterjed

lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.4.      Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.5.      Amennyiben a felhasználó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a szolgáltató elérhetőségeinek egyikére elküldeni. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját veszi figyelembe a szolgáltató.

6.6.      Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

6.7.      A felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy visszahozni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

6.8.      A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, így a visszaküldési szállítási költségeit is. A megrendelt terméket a felhasználó postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a szolgáltató részére azzal, hogy utánvéttel küldött csomagot a szolgáltatónak nem áll módjában átvennie. A visszaküldött termék megfelelő, a terméket a szállítás során megóvó csomagolásáról a felhasználó köteles gondoskodni. A csomagolás hiányosságai miatt bekövetkező károkért a felhasználó felelősséggel tartozik.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

6.9.      Az elállási jog gyakorlása esetén a felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.  A felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés vagy a visszajuttatás során a felhasználó általi nem megfelelő csomagolás miatt következett be.

6.10.    A szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is. A szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.11.    A visszatérítést a szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.         Szavatosság és jótállás

7.1.      Kellékszavatosság

7.1.1.   A megrendelt termékek hibája esetén a felhasználó Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a szolgáltatóval szemben.

7.1.2.   A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

7.1.3.   A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó a felelős.

7.1.4.   Fogyasztónak minősülő felhasználó esetén a teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén és a szerződés megkötésének igazolásán (7.4.1. pont) túl nincs egyéb feltétele. Ilyen esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap leteltét követően azonban már a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

7.1.5.   A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét a fogyasztónak minősülő felhasználó már nem érvényesítheti. Használt termék vásárlása esetén ez a határidő 1 (egy) év.

7.1.5.   Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

7.2.      Termékszavatosság

7.2.1.   Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó kellékszavatosság helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

7.2.2.   Termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető.

7.2.3.   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania. 

7.2.4.   Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.2.5.   A felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval (forgalmazóval) közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felhasználó felel.

7.2.6.   Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

7.2.7.   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

7.3.      Jótállás

7.3.1.   Hibás teljesítés esetén a szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozó rendelkezésének megfelelően. Jótállási igényt a kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő felhasználó érvényesíthet.

7.3.2.   A kormányrendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás időtartama a termék a felhasználónak történő átadásának napjától számítva:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

7.3.3.   Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

7.3.4.   A jótállási kötelezettség kizárólag az új termékekre terjed ki, a használt termékek vonatkozásában jótállási igény nem érvényesíthető.

7.3.5.   A szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.3.6.   Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (nyugtán vagy számlán) feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

7.3.7.   Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában vagy ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (nyugtán vagy számlán) feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

7.3.8.   Ha a termék kijavításra a kijavítási igény szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a szolgáltató köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (nyugtán vagy számlán) feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

7.3.9.   Jótállási igényét a fogyasztó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.4.      A szavatossági, jótállási igények közös szabályai

7.4.1.   A szavatossági igények érvényesítése esetén a felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása, amely történhet számlával, jótállási jeggyel, nyugtával vagy fuvarlevéllel is. A szavatossági igény érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának a felhasználó általi visszaszolgáltatása.

7.4.2.   A szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.4.3.   Ha a szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

7.4.4.   A szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a szolgáltatót terhelik.

7.4.5.   Jelen fejezet alkalmazása során fogyasztónak minősülő felhasználó (fogyasztó) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

7.4.6.   A szolgáltatót nem terheli szavatossági és jótállási kötelezettség, ha a termék a felhasználó vagy megbízottja általi elszállítás során szenvedett sérülést. A szolgáltatót szintén nem terheli szavatosság és jótállás, ammenyiben a termék annak beépítése során sérül. A szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy a termékek beépítését csak megfelelő végzettségű, arra feljogosított szakember végezheti, különben a felhasználó szavatossági és jótállási igényét elveszti.

8.         Panaszkezelés, jogérvényesítés

8.1.      A szolgáltató panaszkezelése

8.1.1.   Amennyiben a termékekkel, illetőleg a szolgáltatói szolgáltatással összefüggésben a felhasználónak panasza merül fel, úgy azt szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein – telefonon, e-mailben vagy levélben – közölheti.

8.1.2.   A szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben ezt a panasz jellege megengedi. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a felhasználónak átadja,

telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

8.1.3.   A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

8.1.4.   A panasz elutasítása esetén a szolgáltató írásban tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

8.1.4.   A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

8.2.      Jogérvényesítési lehetőségek

8.2.1.   A szolgáltató és a felhasználó törekszik arra, hogy esetleges jogvitájukat békés, tárgyalásos úton rendezzék. Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, illetőleg a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

8.2.2.   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím:                 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszám:  +36-82-501-100

Telefax:           +36-82-501-046

Elnök:              Dr. Csapláros Imre

E-mail cím:      skik@skik.hu

A magyarországi békéltető testületek listája itt érhető el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

8.2.3.   A fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Európai Unió online vitarendezési platformot. A platform az Európai Bizottság rendszerében érhető el az alábbi honlapon:

            https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8.2.4.   Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

            A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2). Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el.

            A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el: http://jarasinfo.gov.hu/

A szolgáltató székhelye szerinti területi fogyasztóvédelmi szerv:

Somogy Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím:                            7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

Levelezési cím:           7401 Kaposvár, Pf: 281.

Telefonszám:              +36-82-510-868

Telefax:                       +36-82-510-661
E-mail cím:                 fogyasztovedelem@kaposvar.gov.hu

Somogy Megye, Kaposvári Járási Hivatal

Cím:                7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefonszám:  (06 82) 795-137; (06 82) 795-137

Telefax:           (06 82) 795-138
E-mail:            hivatal@kaposvar.gov.hu

A fogyasztóvédelem területi szerveinek listája itt található: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

8.2.5.   Abban az esetben, ha felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni, s a megegyezés nem lehetséges, a felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Az előfizető az előfizetői jogviszonyával kapcsolatos polgári jogi igényét jogosult bíróság előtt érvényesíteni.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság:

Kaposvári Járásbíróság

Cím:                            7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/A.

Levelezési cím:            7401 Kaposvár, Pf. 116.

Telefonszám:              +36-82-528-060

Telefax:                       +36-82-528-064

E-mail cím:                 birosag@kaposvar.birosag.hu

A bíróságok listája törvényszékenkénti bontásban itt található: http://birosag.hu/torvenyszekek

9.         Szerzői jogok

9.1.      A webáruház egésze és annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem alatt állnak.

9.2.      A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, képek, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

9.3.      A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

9.4.      A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal bármely tartalmi elemének a felhasználása esetén a szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér mértékét a termékek képeire vonatkoztatva képenként 60.000,- Ft (hatvanezer forint) összegben, egyéb tartalmi elemekért elemenként 20.000,- Ft (húszezer forint) összegben határozza meg a szolgáltató.

10.       Felelősség

10.1.    A felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és tudomásul veszi, hogy szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.2.    A szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webáruház vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

10.3.    A szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4.    A webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért, adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

10.5.    A felhasználók által a webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a szolgáltatónak. Amennyiben a szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.7.    A felhasználó elfogadja, hogy a webáruház használata során a személyére vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a felhasználót terheli a felelősség.
 

 

1. MELLÉKLET

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt